top of page

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego, mieszczącego się na stronie www.lemeubleancien jest:

Le Meuble Ancien Olga Piskunova w KRAKOWIE, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 130H/16 (dalej zwana „LMA”).

 

LMA jest zarejestrowana

NIP: 9452241600, REGON: 388049422

Telefon: +48 531487155

e-mail: info@lemeubleancien.pl

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym LMA.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania i stosowania.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Towar – rzecz, ruchomość, a to obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi. 

Dokument informacyjny – dokument dołączony do towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji. 

Punkt handlowy – lokal przedsiębiorstwa, w którym nastąpiła sprzedaż towaru przez LMA.

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w Punkcie handlowym.

 2. Głównym przedmiotem świadczenia jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych.

 3. Sposób korzystania z towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.

 4. Konsument może porozumieć się z LMA, za pośrednictwem Punktu handlowego (a), telefonicznie (b) oraz przez pocztę elektroniczną e-mail (c):

 1. +48 880465768

 2. V.PISKUNOV@OLVI.PL

 3. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z LMA., ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego według stawek wybranego przez Niego operatora.

 4. W zakresie sprzedaży Towarów w Punkcie Handlowym, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 5. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny  Towarów podane w Punkcie handlowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT ).

 2. Cena Towaru powinna być przez Konsumenta wpłacona LMA, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 3. LMA. honoruje następujące formy płatności: 

 1. płatność gotówką, 

 2. przelew na konto na podstawie wystawionej Faktury

 3. LMA jest obowiązany przekazać kupiony przez Konsumenta Towar bez wad (fizycznych i prawnych) poza tymi wadami o których konsument został poinformowany lub jest zrobiona foto prezentacja i zgoda konsumenta na dostarczenie danego towaru. 

 4. Zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie niezwłocznie, po zawarciu z LMA. umowy wydany. 

 5. Zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy LMA. a Klientem umowy, które mogą obciążać Klienta trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy i wydania towaru.

 

ZWROT LUB WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Punkcie handlowym Towary, na życzenie Konsumenta podlegają zwrotowi lub wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być zwrócony lub wymieniony, z zastrzeżeniem punktu 2.

 2. Konsument nie może skorzystać z prawa określonego w punkcie 1, w sytuacji gdy:

a) zwracany lub wymieniany Towar nosi ślady używania,

b) zwracany lub wymieniany Towar jest niekompletny, w porównaniu z jego stanem z chwili jego wydania przez LMA (np. brak oryginalnego opakowania),

c) kupiony Towar oznaczony był specjalnym znakiem: 4„Ostatnia sztuka”.

 1. Konsument będzie uprawniony do skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 1, nie tylko w Punkcie handlowym, gdzie nastąpiła sprzedaż obuwia, ale także w następujących miejscach:

1. 41-400 MYSŁOWICE UL. KAROLA MIARKI 36

 

 1. Konsument może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty dostarczenia nieużywanego Towaru (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta), w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu do Punktu handlowego.

 2. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie czy w ofercie Punktu handlowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności Towaru, LMA dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), LMA zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci środki pieniężne, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do zwrotu towaru, o którym mowa w punkcie 1, Konsument ponosi koszt zwrotu/dostarczenia Towaru do Punktu handlowego (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta).

 4. W przypadku zwrotu towaru, niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, LMA zwróci środki pieniężne Konsumentowi, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się On na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami. 

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Punkcie handlowym podlegają 12 (dwanaście) miesięcznej rękojmi, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą Kodeks Cywilny.

 2. Klient proszony jest o zachowanie dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT MARŻA).

 3. Reklamowany towar przesyłany do LMA powinien być czysty.

 4. LMA w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia profesjonalnego Rzeczoznawcy.

 5. Zgłoszona w Punkcie handlowym reklamacja powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres Konsumenta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt. 

 6. Jeżeli w wyniku uznania przez LMA. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, REWASTE S.G. niezwłocznie zwróci Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.

 7. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, LMA na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), bądź wymienić Towaru na nowy, to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Punkt handlowy, w którym reklamacja została złożona.

 8. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, LMA. wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, LMA będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma LMA, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

 9. Reklamacje Klient może złożyć w Punktach handlowych LMA, położonych się w następujących miejscach:

 1. 1. 41-400 MYSŁOWICE UL. KAROLA MIARKI 36​​

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur  tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:

- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z LMA umowy sprzedaży,

- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a LMA​

 

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

LMA informuje o istnieniu Kodeku Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi o kodeksie dobrych praktyk, który jest przez niego stosowany i z którym Klient może się zapoznać poprzez pobranie piliku na stronie internetowej:

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. LMA informuje, że w razie dobrowolnego przekazania przez Konsumenta danych osobowych, będą one przetwarzane przez LMA, z zachowaniem wszelkich wymogów  bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu do swoich przekazanych danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. LMA zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania jego danych, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Kotwica 1
bottom of page