top of page

Reklamacja

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI - 1 rok​
 

  1. Wszystkie Towary zakupione w Punkcie handlowym lub na odległość po przez stronę internetową lemeubleancien.pl podlegają 12 (dwanaście) miesięcznej rękojmi, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą Kodeks Cywilny.

  2. Klient proszony jest o zachowanie dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT).

  3. Reklamowany towar przesyłany do LMA powinien być czysty.

  4. LMA w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia profesjonalnego Rzeczoznawcy.

  5. Zgłoszona w Punkcie handlowym reklamacja powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres Konsumenta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt. 

  6. Jeżeli w wyniku uznania przez LMA reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, LMA niezwłocznie zwróci Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.

  7. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, LMAna żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), bądź wymienić Towaru na nowy, to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Punkt handlowy, w którym reklamacja została złożona.

  8. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, LMA wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, LMA będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma LMA, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

  9. Reklamacje Klient może złożyć w Punktach handlowych LMA, położonych się w następujących miejscach:

  1. ADRES DO REKLAMACJI

LE MEUBLE ANCIEN

Karola Miarki 36

41-400 Mysłowice

Polska

TEL: +48 880465768

Kotwica 1
bottom of page